ผลงานดูแลรักษาสวน

งานตัดไม้ใหญ่

งานตัดแต่ง

งานตัดหญ้า

งานใส่ปุ๋ย พรวนดิน บำรุงรักษา

งานเก็บกวาด ทิ้งขยะ

งานลอกคลอง